ערבויות – בנקים

Vito Peleg


ערבויות – בנקים

מה היא ערבות? מה המשמעות של חתימה על ערבות וכיצד ניתן להגן על עצמנו?

על פי סעיף 1 (א) לחוק הערבות, תשכז-1967 (להלן: "חוק הערבות"), ערבות היא התחייבותו של אדם לקיים חיובו של אדם אחר כלפי צד ג'. ההתחייבות עשויה להיות לטובת משכנתא או לכל מטרה אחרת.

במהלך שנות ה- 90 עלה נושא הערבות על הפרק, כאשר חלה תופעה שערבים רבים נאלצו לשלם חובם של לווים, בזמן שאלה לא עמדו בתנאי ההלוואה. בהתאם לחוק הערבות, טרם התיקונים שעליהם יורחב בהמשך, נוצר מצב אבסורד שכן, הלווה חד מלשלם, איבד את דירתו בגינה לקח את הערבות, והבנק היה פונה לערב על מנת שישלם את חיובו של הלווה.

העלייה מבריה"מ לשעבר הביאה עמה מקרים רבים של עולים חדשים שחתמו על כתב ערבות, ללא קבלת הסבר מתאים וחלקם אף חתמו על כתב ערבות מבלי לדעת את תוכנו!

לפיכך במהלך שנות ה- 90, הוספו שני תיקונים לחוק הערבות. התיקון הראשון הוא תיקון תשנ"ב שהתקבל ביום 14.11.1992. מטרת התיקון היתה להגן על הערב מפני ערבות בלתי מוגבלת ומהגישה שהיתה נהוגה בטרם התיקון הנ"ל. בתיקון תשנ"ב נכנס הפרק הדן על ערב יחיד, והחובה למצות את ההליכים עם הלווה, בטרם יפנה הבנק אל הערב. לאור זאת, הפנייה אל הערב תבוצע רק לאחר שהבנק נקט בכל ההליכים האפשריים להיפרע מהחייב, הסבירים בנסיבות העניין, והתקבלו פסק דין וצו מיצוי הליכים כנגד הלווה.

התיקון השני הנו תיקון תשנ"ח אשר תחולתו הוא לגבי ערבות שניתנה מיום 1.6.1998. בתיקון זה נוסף לחוק הפרק המדבר על ערב מוגן שהנו ערב יחיד שבחוזה הערבות בינו לבין הבנק נקוב סכום שאינו עולה על 60,000 ₪, או חיוב שאינו עולה על הסך של 250,000 ₪ ברכישת דירה. כמובן שיש להצמיד לסכומים אלו את מדד המחירים לצרכן. במסגרת זו הוספו חובות נוספים על הבנק כמו לדוגמה סעיף 26 (א) לחוק, הקובע כי במידה והחייב לא קיים את חיובו, על הבנק להודיע זאת לערב תוך 90 ימים. במידה והבנק לא הודיע כאמור, יופטר הערב מכדי הנזק שנגרם לו בשל כך. עניין נוסף שהוזכר מדבר על כך שערב מוגן יהיה חייב לבנק את חלקו היחסי, כלומר אם חתמו 3 ערבים על כתב ערבות שסכומו עומד כיום על סך של 60,000 ₪, ערבותו של כל ערב תהיה בגובה שליש מהסכום, קרי 20,000 ₪.

מטרתם של התיקונים היתה למנוע פגיעה קיצונית בערב ועל חתימתו על כתב הערבות בכך שיוטלו חובות נוספות על הבנק מחד וזכויות לערב מאידך.

לסיכום

במקרה של פנייה מהבנק בשל חתימה על הסכם ערבות, יש לפנות מידית להתייעצות עם עו"ד המתמחה בתחום, קל וחומר כאשר ההליך הגיע למסגרת של כתב תביעה. בנקים רבים תובעים ערבים ב'שיטת מצליח', שכן רבים מהערבים נמנים עם אוכלוסייה מוחלשת, ואינם מגישים אף כתב הגנה (בקשת רשות להתגונן). לתוצאה של אי הגשת כתב ההגנה תהיה השלכה קשה על הערב. לעיתים ניתן למנוע זאת באמצעות יעוץ משפטי נכון.

פנו למשרדנו עוד היום לקבלת ייעוץ

סניף תל אביב: רח‘ ברקוביץ 4, מגדל המוזיאון קומה 6, תל אביב | סניף קריות: רח‘ בילינסון 51, ת"ד 514, קרית חיים 10162