הוראות לזוכה

Vito Peleg


הוראות לזוכה

זוכה בתיק הוצאה לפועל

חייבים לכם כסף? כיצד תגבו את המגיע לכם?

זוכה בתיק הוצאה לפועל הוא אדם המחזיק בפסק-דין, צ'ק שלא כובד או כל מסמך אחר המחייב אדם לשלם לו או לעשות פעולה שהוא מחויב לעשות. על הזוכה להחזיק באישור על זכאותו לכך (פסק-דין, צ'ק, שטר וכיוב').

איך פותחים תיק בהוצאה לפועל?

בקשה לביצוע פסק-דין כספי :

בקשה לביצוע פסק-דין כספי מטרתה להוציא לפועל פסקי דין שניתנו בהליך שיפוטי קודם ולבצע אותם כפי שנכתב ונדרש על פי החוק. על מנת לעשות כן יש להגיע ללשכת ההוצאה הפועל עם המסמכים הבאים:

טופס הבקשה לביצוע – טופס 802

פסק-דין מקורי או נאמן למקור, מאושר וחתום על ידי  מזכירות בית המשפט.

תשלום אגרה בסך 1% מגובה החוב המעודכן, ולא פחות מ- 100 ₪  (הסכום מתעדכן לעתים).

ייפוי כוח במידה והזוכה מיוצג על ידי עורך-דין.

בקשה לביצוע שטר:

שיק או שטר שלא כובד, ניתן להגיש לביצוע בכל לשכה

טופס בקשה לביצוע, טופס 801.

צ'ק או שטר מקורי עם עותק צילום משני צדדיו.

ייפוי כוח במידה והזוכה מיוצג על ידי עורך-דין.

תשלום אגרה בסך 1.25% מגובה החוב המעודכן, ולא פחות מ- 176 ₪ (הסכום מתעדכן לעתים).

תיק מזונות:

תיק מזונות מטרתו לכבד את פסק-הדין שניתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה עבור הוצאות המחיה והמגורים של הזוכה וילדיו, עד הגיעם לגיל 18 או 21 או על פי פסק-הדין. המסמכים שיש לצרף:

טופס בקשה לביצוע, טופס 804 וכן טופס 807 לחישוב קרנות.

פסק-דין מאושר מקורי או נאמן למקור.

ייפוי כוח, במידה והזוכה מיוצגת על ידי עורך-דין.

אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת סכומים דרכם, אם יש כאלה.

כתב תביעה על סכום קצוב:

לפתיחת תביעה על סכום קצוב (תובענה) – במידה וסכום התביעה, כולל ריבית והצמדה, אינו עולה על 75,000 ₪.

את התביעה ניתן להגיש ישירות בהוצאה לפועל בתנאים הבאים:

טופס בקשה לביצוע, טופס 868.

ראייה על סכום החוב (סכום קצוב) ובכתב (חוזה, הסכם וכיוצא בזה).

בטרם הגשת התביעה יש לשלוח לחייב מכתב התראה עם אישור דואר רשום ולהמתין 30 ימים בטרם תוגש התביעה. יש לצרף העתק ההתראה וצרף תגובתו אם ניתקבלה.

ייפוי כוח, במידה ויש עורך-דין.

פתיחת תיק פסק-דין צו עשה:

הוצאה לפועל של פסק-דין המורה על ביצוע מעשה או החזרת מצב לקדמותו (לדוגמא: פינוי מקרקעין, הריסת קיר וכדומה). המסמכים שיש לצרף:

טופס בקשה לביצוע, טופס 803.

פסק-דין מאושר מקורי או נאמן למקור.

ייפוי כוח במידה והזוכה מיוצג על ידי עורך-דין.

מסירת אזהרה

קיימות שתי דרכים למסירת האזהרה לחייב:

מסירה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל – לשכת ההוצאה לפועל שולחת את האזהרה לחייב בדואר רשום. אישור המסירה מוחזר ללשכת ההוצאה לפועל, לצורך רישומו במחשב והחזרתו לשמירה על ידי הזוכה.

מסירה אישית על ידי בא כוחו של הזוכה או שליח מטעמו.

מהי מסירת אזהרה כדין?

על מנת שהאזהרה תימסר כדין יש להקפיד על מספר כללים:

יש למסור את האזהרה לחייב עצמו או לבן משפחה הגר עמו ונראה שמלאו לו 18 שנים.

במקרה בו החייב הוא תאגיד, יש להחתים את האזהרה במשרד התאגיד, תוך ציון פרטי החותם המלאים.

אם החייב מסרב לקבל את האזהרה על השליח לציין זאת על גבי אישור המסירה והדבר ייחשב למסירה מלאה כדין.

אם לאחר שלושה ביקורים (במועדים שונים ובשעות שונות), החייב לא ענה או לא היה בבית, ניתן להדביק את האזהרה על דלת ביתו.

באחריותו של החייב להודיע ללשכת ההוצאה לפועל על כל שינוי בכתובתו. אם לא עשה כן, יראו כל מסמך שנשלח לכתובתו הידועה האחרונה כאילו הגיע ליעדו, גם אם הוחזר על ידי הדואר.

לאחר מסירת האזהרה לחייב, יש להמתין את מניין הימים הקבוע בחוק בטרם יינקטו הליכים כנגד החייב.

נקיטת הליכים בטרם מסירת אזהרה:

חשוב! על אף האמור לעיל, במקרים בהם יש חשש כי החייב יסכל את ביצוע גביית החוב לאחר קבלת האזהרה, ניתן לבקש מרשם ההוצאה לפועל לנקוט בהליכים בטרם מסירת אזהרה. הזוכה רשאי להגיש בקשה כאמור לרשם ההוצאה לפועל, בצירוף תצהיר, ולפרט באילו הליכים הוא מבקט לנקוט ומדוע.

להלן מספר דוגמאות להליכים:

עיקול צד ג`

ניתן להגיש בקשה לעיקול ברישום של כספים הנמצאים ברשותו של צד ג` – מעסיק, בנקים, חברות ביטוח ביטוח וכד`. הבקשה תוגש ע"ג טופס 841, בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים.

מימוש כספים אצל צד ג`

משעוקלו כספים אצל צד ג`, ניתן להגיש בקשה לרשם למימוש הכספים.

עיקול רכב

את הבקשה לעיקול ותפיסת רכב יש להגיש על גבי טופס 841. בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים.

תפיסת רכב

לאחר שנרשם עיקול על הרכב במשרד הרישוי, ניתן לתפוס אותו, במידה ויש אישור של רשם ההוצאה לפועל ושולמה אגרה בגין ביצוע התהליך. הבקשה תוגש ע"ג טופס 841, בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים.

הרכב שנתפס יאוחסן במחסן המעוקלים. במידה והחוב לא יוסדר תוך 14 יום, או לא תוגש בקשה לשחרורו, הוא יימכר.

צו הבאה

צו המוצא כדי להביא את החייב בפני רשם ההוצאה לפועל. צו הבאה יוצא בעקבות בקשת זוכה, ובהתאם להחלטת רשם ההוצאה לפועל, במידה ובוצעה הזמנה לחקירת יכולת כדין, אך החייב לא התייצב לדיון במועד (כרוך בתשלום אגרה).

צו מאסר (תיקי מזונות בלבד)

צו מאסר יוגש על גבי טופס 841, בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים, במקרים הבאים:

אם החייב משתמט מתשלום חובותיו.

אם החייב הוא בעל יכולת למלא אחר צווי תשלומים שנקבעו לו, אך לא עשה כן.

אם החייב לא מילא אחר החלטת רשם ההוצאה לפועל (לדוגמא, לא המציא את המסמכים הנכונים).

צו עיכוב יציאה מן הארץ

צו עיכוב יציאה מן הארץ מטרתו למנוע מהחייב לצאת מהארץ ולסכל את הליך הגבייה. הבקשה תוגש על גבי טופס 841, בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים, בצירוף המסמכים הבאים:

בקשת תצהיר המאמתת את העובדות.

בקשת תמצית ממרשם האוכלוסין בדבר פרטי החייב, אלא אם הוגש אישור כאמור קודם לכן והזוכה ציין זאת בבקשתו.

עיקול מיטלטלין ומכירתו

עיקול: זוכה רשאי לבקש עיקול ברישום על מטלטלי החייב כהליך התראתי, בטרם הוצאת המיטלטלין מביתו, ולאחר מכן רשאי להגיש בקשה להוצאתם ומכירתם כדין. בקשת העיקול תוגש על גבי טופס 841

מכירה: אם תוך שבעה ימים מיום ביצוע עיקול ברישום, לא הסדיר החייב את חובו, רשאי הזוכה לבקש להוציא את החפצים המעוקלים ולמכור אותם. הליך זה כרוך בתשלום אגרת הליך.

עיקול מקרקעין

עיקול ברישום על נכס שבבעלות החייב. הבקשה תוגש ע"ג טופס 841, בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים ותועבר להחלטת רשם ההוצאה לפועל.

במידה ועברו 30 יום לאחר שנרשם העיקול על הקרקע והחוב לא שולם, רשאי הזוכה לבקש מרשם ההוצאה לפועל להורות על מכירת המקרקעין. הבקשה תוגש על גבי טופס 841, בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים. ככלל, יש לדעת כי מכירת מקרקעין מתבצעת רק באמצעות כונס נכסים.

חקירת יכולת

חקירת יכולת היא חקירה מקיפה בדבר יכולתו הכלכלית של החייב. הן החייב והן הזוכה רשאים לדרוש מרשם ההוצאה לפועל חקירת יכולת של החייב בכל אחד מהשלבים, לשם קביעת יכולתו של החייב לעמוד בתשלומים. מטרת החקירה להוכיח לראש ההוצאה לפועל, לזוכה או לבא כוחו את יכולתו הכלכלית של החייב וכן את יכולתו לעמוד בהסדר תשלומים. רשם ההוצאה לפועל רשאי לפנות למאגרי מידע כדי לקבל מידע אודות נכסי החייב, זאת בהסתמך על כתב ויתור הסודיות שחתם החייב.

כונס נכסים: מינוי עורך-דין כגורם הרשאי להיכנס בנעלי החייב ולעשות כל פעולה בנכס, בהתאם לצו שניתן על ידי ראש ההוצאה לפועל. את הבקשה יש להגיש בצירוף הפרטים הבאים:

בקשה להתמנות ככונס נכסים.

פרטי הנכס עליו מבקש להתמנות ככונס נכסים, טיבו, תיאורו ומקום הימצאו.

הסכמת המועמד להתמנות לכונס נכסים.

הסכמת הזוכה למינוי המועמד.

הגבלות

בהתאם לחוק, לאחר תקופת זמן מסויימת ניתן להטיל הגבלות על החייב. תקופת הזמן תלויה בגובה החוב. במידה וגובה החוב נמוך מסך 1,500 ש"ח יש להמתין שנה. במידה וגובה החוב מעל 1,500 ש"ח, יש להמתין חצי שנה בלבד.

להלן רשימת ההגבלות שניתן להטיל על החייב:

  • הגבלה מלהחזיק ולחדש רישיון נהיגה.
  • הגבלה מלהחזיק או לחדש דרכון.
  • הגבלה מקבלת צ`קים וכרטיסי אשראי.
  • הגבלה מלהיות בעל חברה.
  • הגבלת יציאה מן הארץ שאינה מוגבלת לשנה.

מידע

מערכת ההוצאה לפועל מקושרת למאגרי מידע רבים באמצעותם ניתן לאתר כתובת, נכסים, הכנסות והוצאות של חייב. לאחר תקופת זמן הקבוע בחוק (45 ימים ממועד מסירת האזהרה), ניתן לבקש מידע מרשם ההוצאה לפועל.

לעיתים מלאכת גביית החוב ארוכה ומתישה. יש להיעזר בסבלנות ולנקוט בפעולות באופן היעיל ביותר על מנת לגבות מקסימום חוב במינימום זמן. משרדנו מתמחה בין היתר בתחום זה. במשרדנו תקשורת ישירה למערכת ההוצאה לפועל, באמצעותה ניתן לראות החלטות, להגיש בקשות ולבצע עיקולים – כל זאת בזמן אמת.

פנו למשרדנו עוד היום לקבלת ייעוץ

סניף תל אביב: רח‘ ברקוביץ 4, מגדל המוזיאון קומה 6, תל אביב | סניף קריות: רח‘ בילינסון 51, ת"ד 514, קרית חיים 10162