פנסיה

Vito Peleg


פנסיה

צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 (אושר ברשומות 27.9.2011)

ביום 03.08.2011 נחתם צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 על ידי שר התמ"ת (להלן: "צו ההרחבה" או "הצו").

בהתאם לאמור בצו ההרחבה, החל ביום פרסומו בטל צו ההרחבה לביטוח פנסיוני.

להלן פרוט עיקרי הוראות צו ההרחבה:

חובת הביטוח הפנסיוני המקיף

כל עובד, שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב, זכאי להיות מבוטח בהתאם להוראות צו זה, ולבחור, בהודעה בכתב למעסיקו בפרק הזמן הקצוב להלן, בפנסיה מקיפה לרבות קופת גמל לקצבה, ובלבד שתכלול כיסויים למקרה מוות ונכות:

  1. מי שיתחיל לעבוד, לאחר מועד כניסתו לתוקף של צו ההרחבה – בתוך 60 ימים מתחילת עבודתו.
  2. מי שמועסק 9 חודשים לפחות, לפני מועד כניסתו לתוקף של צו ההרחבה – עד ליום 1.2.2008 או בסוף החודש בו ייכנס צו ההרחבה לתוקף.
  3. מי שמועסק פחות מ-9 חודשים, לפני מועד כניסתו לתוקף של צו ההרחבה – 60 יום לפני מועד זכאותו.

עובד, שלא הודיע על בחירתו בכתב בתוך פרק הזמן הנקוב, יבוטח בקרן פנסיה מקיפה חדשה, מהמועד בו קמה לו זכאותו.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות העובד לבחור או לעבור לקופת גמל אחרת על פי כל דין.

תחולה

צו ההרחבה יחול על כל עובד, המועסק או שיועסק, בכל מקום עבודה, למעט מי, שבמועד הקובע או לאחריו מבוטח, או שהמעביד מחויב לבטחו, מכוח אחד מאלה:

  1. הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי, הסכם אישי, מנהג, נוהג, צו הרחבה קיים או עתידי ו/או דין, כך ששיעור ההפקדות בגינו לקופת גמל, לרבות לקרן הפנסיה, עומד על לפחות 17.5% משכר העובד.מובהר, כי מעביד המחויב לבטח את עובדו בהסדר פנסיה מיטיב כמפורט לעיל, אך תחילת ההפקדות בהסדר המיטיב מאוחרת למועד תחילת ההפקדות בהתאם לצו, יחולו לגביו הוראות הצו בתקופה שעד לתחילת ההפקדות בהתאם להסדר המיטיב.
  2. הסכם לביטוח פנסיוני, בהסדר ביטוחי הכולל ביטוח למקרה פטירה ולמקרה של אובדן כושר עבודה בקופת ביטוח, המבוססים על תשלום כספי תגמולים ופיצויי הפיטורים, ובלבד ששיעור ההפקדות עומד על לפחות 5% תגמולים – חלק מעביד; 5% תגמולים – חלק עובד; 5% – חלק מעסיק לפיצויי פיטורים.
  3. הסכם לביטוח פנסיוני, כאשר שיעור ההפקדות עומד על לפחות 11.5% משכרו (5.5% – תגמולי עובד; 6% – תגמולי מעביד), או בהסדר פנסיית יסוד בקרן פנסיה ותיקה.
  4. הסכם לביטוח פנסיוני, לרבות הפקדה לקופת גמל (הסדר קצבתי או הוני, ו/או כל שילוב ביניהם), כאשר שיעור ההפקדות עומד על לפחות 10% משכרו (5% – תגמולי עובד; 5% – תגמולי מעביד).

על מעביד, כאמור בסעיפים 3-4 לעיל, תחול חובת העברת רכיב "פיצויי פיטורים", כקבוע בצו ההרחבה.

לגבי עובד, אשר ב- 1.1.2008, מועסק לפחות תשעה חודשים, העברת רכיב הפיצויים תעשה ביום 1.1.2008 או במועד כניסתו לתוקף של צו זה – המועד המאוחר מביניהם.

החל מיום 01.01.2014 לא יראו בשיעור הפקדות לקופת גמל, הנמוך מ- 17.5% משכר העובד, כהסדר מיטיב.

מעביד המחויב לבטח את עובדו בהסדר פנסיה מיטיב, אך תחילת ההפקדות בהסדר המיטיב מאוחרת למועד תחילת ההפקדות בהתאם לצו, יחולו לגביו הוראות הצו בתקופה שעד לתחילת ההפקדות בהתאם להסדר המיטיב.

5. הסכם לביטוח פנסיוני בפנסיה תקציבית, המעניקה לעובד זכות לפנסיית זקנה, וכיסויים למקרה מוות ונכות, ובלבד שמדובר בהסדר מיטיב על ההסדר הקבוע בצו ההרחבה.

גיל תחולת החובה לביטוח פנסיוני

חובת ההפקדה כאמור בצו לא תחול על עובדים שטרם הגיעו לגיל הזכאות – גיל 21 לגבר וגיל 20 לאישה.

בנוסף, צו ההרחבה לא יחול על מי, שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קצבה. "קצבה" לעניין זה – למעט קצבאות וגמלאות מהמוסד לביטוח לאומי.

השכר המבוטח

השכר המבוטח יהא שכר העובד, ורכיביו כמשמעם בחוק ובתקנות פיצויי פיטורים. תקרת השכר המבוטח תעמוד על השכר המשולם לעובד, או השכר הממוצע במשק, לפי הנמוך.

שיעורי ההפקדות

שיעור ההפקדות מהשכר יהיו כמפורט להלן:

החל מיום

הפקדות מעביד

הפקדות עובד

הפקדות מעביד לפיצויים

סה"כ

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

1.1.2014

6%

5.5%

6%

17.5%

 

צו ההרחבה לא יפגע ו/או יגרע מזכויות עובדים עליהם חל הסדר פנסיה מיטיב במועד הקובע. כמו כן, צו ההרחבה, לא יפגע בזכותו של עובד, שמופרשים בגין רכיבי שכרו שאינם פנסיונים, כספים לקופת גמל, קרן השתלמות או כל ביטוח אחר שאינו ביטוח פנסיוני.

במקרה שבו שיעורי ההפקדות נמוכים מהקבועים בטבלה לעיל, הגדלת שיעורים אלה תעשה בהתאם לשיעורים ולמועדים המפורטים בטבלה. האמור יחול גם במקרה שבו שיעור ההפקדות לפיצויי פיטורים נמוך מהקבוע בטבלה.

אין בצו זה כדי לפגוע ו/או לגרוע ו/או למעט מזכותו של מי שמופרשים בגין רכיבי שכרו שאינם פנסיוניים, כספים לקופת גמל בשיעור של 5% חלק העובד ו- 5% חלק המעביד ו/או כל שיעור אחר ו/או מי שמופרשים בגין שכרו כספים לקרן השתלמות ו/או לקופת גמל לעצמאים ו/או לכל ביטוח אחר שאינו ביטוח פנסיוני.

תחילת הזכאות

מיום 1.1.2008, מועד כניסתו לתוקף של צו ההרחבה, ועד ליום 31.12.2008, ובתקופה זו בלבד, העובדים יהיו זכאים לביצוע ההפקדות לביטוח פנסיוני לאחר תקופת המתנה בת 9 חודשים.

עובד, שביום 1.1.2008, מועסק 9 חודשים לפחות, ביצוע ההפקדות בגינו יחל ב- 1.1.2008.

החל מיום 1.1.2009, תהא תקופת ההמתנה שישה חודשים מתחילת העבודה.

עובד, שישלים 6 חודשי עבודה לפחות ב- 1.1.2009, ביצוע ההפקדות בגינו יחל ביום 1.1.2009.

יצוין, כי לעניין חישוב תקופת ההמתנה, תילקח בחשבון תקופת העבודה טרם גיל הזכאות (20 לאישה ו- 21 לגבר).

עובד, שיתקבל לעבודה, כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי להפקדות כבר מתחילת עבודתו, בשיעורים הקבועים בצו, והביצוע בפועל יהיה רטרואקטיבי, לאחר שלושה חודשי עבודה, או מתום שנת המס, המועד המוקדם מביניהם. לא תחול לגבי עובד זה תקופת ההמתנה כמפורט לעיל.

תשלום לקרן/קופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים

תשלומי המעביד לפי צו זה לפיצויי פיטורים, יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפקדה בלבד.

החזרת כספי פיצוי הפיטורים למעביד

ההפקדות ותשלומי המעביד עבור רכיב פיצויי הפיטורים כאמור לעיל, לא ניתנות להחזרה למעביד, למעט במקרה בו העובד משך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה בלבד. "אירוע מזכה" – מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ויותר, ולמעט אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים 16 ו- 17 לחוק פיצויי פיטורים.

השלמת פיצויי פיטורים

מעביד המפקיד את פיצויי הפיטורים כאמור בטבלה לעיל, יהיה רשאי לשלם את השלמת פיצויי הפיטורים עד לשיעור של 8.33% לקופת גמל אישית לפיצויים על שם העובד או לקופת גמל לקצבה.

בחר המעביד לשלם את השלמת הפיצויים לקופה כאמור, יהיה רשאי להודיע בכתב לקופה עם העתק לעובד, שכספים אלה יבואו "במקום פיצויי פיטורים" בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, בהתאם להוראות הצו לעניין תשלום לקרן/קופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים.

בחר המעסיק לשלם את השלמת הפיצויים לקופה כאמור מבלי להחיל את סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים על השלמת הפיצויים, ישחרר לעובד את כל הכספים שנצברו לו במועד קרות אירוע המזכה בפיצויי פיטורים ובנוסף ישלם את יתרת חוב הפיצויים בהתאם להוראות חוק פיצויי פיטורים.

מעביד שלא הפקיד לקופת הגמל השלמת פיצויי פיטורים

מעביד, שלא העביר תשלומים כאמור, ישלם לעובד הזכאי להם את השלמת פיצויי הפיטורים בהתאם להוראות חוק פיצויי פיטורים.

עובד, שלא יהיה זכאי לקצבה מקופת הגמל, משום שלא צבר מינימום מזכה בקצבה, יהיה זכאי אף הוא להשלמת פיצויים כאמור.

פנו למשרדנו עוד היום לקבלת ייעוץ

סניף תל אביב: רח‘ ברקוביץ 4, מגדל המוזיאון קומה 6, תל אביב | סניף קריות: רח‘ בילינסון 51, ת"ד 514, קרית חיים 10162